تشریح روشهای استعلام اعتبار و اعلام پایان بسته های اینترنت