برخورد با دو دانشجوی معترض به ادغام دانشگاه علوم اقتصادی با خوارزمی در مراسم روز استاد