مریوان ظرفیت های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارد