چشم اندازهای اپل و مایکروسافت برای آینده تکنولوژی، تفاوت های زیبایی با هم دارند