سفر وزیر خارجه مصر به اریتره در بحبوحه درگیری های یمن