روایت گاردین از خشونت جنون‌آمیز مردان افغان علیه زنان