استخدام در شرکت پشتیبانی افزار های رایانه ای سداد واقع در استان تهران