کتاب گردی زیرسایه ساخت و ساز مصلی/ وزیری که زیاد کتاب خرید/مصلی از خشکسالی درآمد