موسویان:گفت وگوی مستقیم با آمریکا راه را برای رسیدن به توافق باز کرده است