مجسمه انسان برهنه که فقط یک روز در میدان صنعت قرار گرفت