حضور ریاضی‌دان مشهور فرانسوی در نمایشگاه کتاب تهران