جهان به ایران چشم دوخته است/ برخی تحریم‌ها باقی می‌ماند