سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس