دانشگاه جامع علمی کاربردی به سازمانی هوشمند تبدیل می‌شود