هفت نفر توسط واحد ضد تروریسم پلیس انگلیس دستگیر شدند