دولت و مجلس زمینه انگیزه بیشتر معلمان برای تربیت بهتر نسل کنونی را فراهم می کنند