گزارش تصویری//تقدیر از اساتید نمونه و بازنشسته دانشگاه خوارزمی‎