شعار مرگ بر آمریکا حاصل یک تجربه تاریخی است/ شهید مطهری یک مصلح اجتماعی بود