«ملایی» کارشناس پیمان های پولی دوجانبه از فواید این نوع مبادله اقتصادی میگوید