رفع تحریم ها به معنای کنارگذاشتن فرصت های داخل نیست