اتفاق عجیب پس از بازی بنیادکار/ محمد نوری را جا گذاشتند و رفتند