کاپيتان پرسپوليس: هواداران باز هم ما را غافلگير کردند