با مذاکراتی که زیر شبح تهدید باشد موافق نیستم+فیلم