کشتی آزاد قهرمانی آسیا - قطر: کریمی دومین طلایی ایران