امیدوارم با هدیه دادن بلیط‌ها سهم کوچکی در صعود داشته باشم/ از ماست که بر ماست