17 درصد شهروندان همدانی با نحوه امدادرسانی آشنا هستند