استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پزشک نمونه کودکان کشور شد