اینجا کودکان، تهرانی زاده می‌شوند ولی هیچ جایی هستند!