از همه چیز مهم‌تر صعودمان بود که آن را مدیون هواداران هستیم