عالیشاه: پیروزی مقابل بنیادکار را به هواداران تقدیم می کنم