توقف اسکورت کشتی های تجاری در تنگه هرمز توسط آمریکا