رقابت 42 سوارکار در مسابقات پرش با اسب قهرمانی همدان