اسماعیل‌پور نخستین طلا را برای ایران به ارمغان آورد؛