محاكمه یک نماينده پارلمان اردن بخاطر توهين به اسرائيل