۱۳۵۰ میلیارد تومان به اعتبارات آموزش و پرورش افزوده شد