فرهنگ پرداخت زکات موجب زدودن فقر از چهره جامعه می شود