اگاوا اعتقاد خاصي به كار یاموموتو دارد/ علی رغم هیجان زیاد، مدیریت داور درست بود