تماشاگران باعث شدند که هرگز به تساوی فکر نکنیم | مشکلت وحشتناکی داریم