صعود از این گروه سخت، کار بزرگی بود/ هواداران غافلگیرمان کردند