خواننده سرشناس ایرانی و خدمت سربازی اش در جولان سوریه