پنتاگون:محافظت از کشتي هاي تجاري در تنگه هرمز متوقف شد