عالیشاه: این پیروزی متعلق به هواداران است/ کار سختی پیش رو داریم