فرماندار اسلام آبادغرب: انتظار ما از جامعه علمی و آموزشی ترویج نقد است