مبلغان خانم باید در مناطق محروم و دور افتاده خدمت کنند