درودگر: چرا معاون شهردار در مجمع فدراسیون حق رای دارد اما علی دایی نه؟