برانکو: این بازی برای غرور ملی بود | از هر چیز از هواداران شگفت آورمان تشکر می کنم | به بازیکنانم افتخا