جزایر سه‌گانه ایرانی بخش جدایی‌ناپذیر سرزمین ایران/تکرار ادعاها تاثیری بر حقایق تاریخی ندارد