بازی در استادیوم آزادی باعث افتخار من بود/ شانس پرسپولیس بیشتر بود