سرمربی بنیادکار: بازی در حضور 100 هزار تماشاگر افتخارآمیز است