تئاتری های چهارمحال و بختیاری اردیبهشت خود را جشن گرفتند